Algemene voorwaarden Voxel3D/Refix-it


Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.2 Het plaatsen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.
1.3 Er kan enkel schriftelijk worden afgeweken van de algemene voorwaarden.

Artikel 2. Overeenkomsten
2.1 Een overeenkomst komt enkel tot stand na acceptatie van uw offerte door Voxel3D. Voxel3D is gerechtigd bestellingen te weigeren om welke reden dan ook. Wanneer een bestelling niet wordt geaccepteerd zal Voxel3D dit binnen 10 dagen mededelen.
2.2 Bij het tekenen van de offerte gaat u akkoord met alle maatvoeringen van het ingezonden model. Indien u twijfelt over passing kan u elke maat of dimensie aanvragen ter verificatie.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De genoemde tarieven zijn inclusief BTW.
3.2 De berekende prijzen worden altijd afgerond op de €0,05 nauwkeurig.
3.3 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Voxel3D.
3.4 Indien anders afgesproken, dienen 3D prints vooraf betaald te worden. Het printen starten wij na de betaling van het totale bedrag.
3.5 Bij 3D ontwerpen wordt het eerste ontwerpmodel beschouwd als het product. Deze dient dan ook betaald te worden voordat wij eventueel verdergaan met het aanpassen van het model.

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud
4.1 De eigendom van geleverde producten (uitgezonderd van door Voxel3D gemaakte ontwerpen) gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Voxel3D verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
4.2 Modellen ontworpen door Voxel3D blijven ten alle tijden eigendom van Voxel3D, tenzij anders afgesproken met de klant. Dit betekent dat wij het model altijd kunnen plaatsen op sites of kunnen doorverkopen aan partijen van derden. Echter zullen wij dit altijd ter attentie stellen bij de klant.

Artikel 5. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
5.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Voxel3D geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid
6.1 Producten die u via een aanvraag koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.
6.2 Op de producten van fabrikanten waarvan Voxel3D als leverancier dient, is de garantie die geldt over desbetreffende producten afhankelijk van de door de fabrikant van het product gestelde voorwaarden. Voxel3D kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mankementen aan het product welke niet door toedoen van Voxel3D tot stand zijn gekomen.
6.3 Overschrijding van de leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
6.4 Wanneer een niet traceerbare zending niet wordt geleverd, moet hier tijdig een melding van worden gemaakt. Dit kan tot 30 dagen na verzenddatum. Zodra dit termijn wordt overschreden, kan Voxel3D niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet leveren van de zending.
6.5Voxel3D is in geen geval verantwoordelijk voor wat voor schade of letsel dan ook, als gevolg van een door Voxel3D geleverd product.
6.6 Voxel3D kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld wegens overschrijding van eventuele licenties op een door een klant ingestuurd model, deze aansprakelijkheid wordt op de klant zelf vernomen.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie
7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Voxel3D, dan wel tussen Voxel3D en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Voxel3D, is Voxel3D niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Voxel3D.
7.2 Het retourneren en crediteren van uw bestelling is enkel mogelijk op producten welke uit de online webshop zijn besteld. Op maat gemaakte 3D prints op basis van een offerteberekening kunnen niet retour gestuurd worden.

Artikel 8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Voxel3D in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Voxel3D gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Voxel3D kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Diversen
9.1 Wanneer door Voxel3D gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Voxel3D deze algemene voorwaarden soepel toepast.
9.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Voxel3D in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Voxel3D vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.3 Voxel3D is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
9.4 De printkwaliteit kan per (identiek) product licht afwijken, Voxel3D is niet aansprakelijk voor verschil in kwaliteit van (identieke) producten.
9.5 Voxel3D is niet aansprakelijk voor defecten in het product door toedoen van verkeerd aangeleverde 3D ontwerpen en/of informatie door derden.
9.6 Op verzend verpakking worden enkel de naam, straat, huisnummer, postcode, plaats en eventueel land genoteerd. Overige gegevens of opmerkingen worden niet op de verzend verpakking genoteerd.
9.7 Voxel3D kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet geleverd worden van bestellingen door toedoen van derden of het incorrect aangeven van het verzend adres.
9.8 Kosten voor het eventueel retourneren van producten kunnen onder geen omstandigheden op Voxel3D worden verhaald.
9.9 Producten of diensten geleverd of gemaakt door Voxel3D mogen onder geen enkele omstandigheden doorverkocht worden zonder toestemming van Voxel3D.
9.10 Bij het aanvragen van een offerte gaat u akkoord met al onze algemene voorwaarden en gaat u ermee akkoord dat wij u automatisch inschrijven voor onze nieuwsbrief, u kan zich hiervoor altijd zelf uitschrijven.

Artikel 10. Toepasselijk recht
10.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten waar deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.